Protecția datelor cu caracter personal reprezintă unul din obiectivele prioritare ale Spitalului Județean de Urgență Bacău, astfel că ne propunem ca atenția acordată serviciilor medicale să se reflecte și în grija cu care prelucrăm datele cu caracter personal. Prin prezenta politică de confidențialitate, ne exprimăm preocuparea pentru îndeplinirea activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu standardele de protecție a datelor prevăzute de legislație precum și cu respectarea securității acestora.

 1. Identitatea și datele de contact ale Operatorului

Spitalul Județean de Urgență Bacău (denumit în cele ce urmează ”SJUB”) este responsabil de colectarea datelor cu caracter personal și orice alte activități ulterioare de prelucrare ulterioare, având calitatea de operator în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (”GDPR”). Operatorul poate fi contactat la adresa din municipiul Bacău, str. Spiru Haret nr. 2, județul Bacău.

 • Noțiunile de date personale și prelucrare de date personale

Datele personale sunt orice informații care identifică sau permit identificarea unei persoane fizice prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea de date personale reprezintă orice operațiune de colectare, înregistrare, organizare, stocare, modificare, consultare, utilizare, transmitere, combinare, blocare, restricționare, ștergere, distrugere, arhivare a datelor cu caracter personal etc.

Aceste noțiuni sunt interpretate în conformitate cu prevederile GDPR.

 • Sfera de aplicare și revizuirea prezentei note de confidențialitate

Prin această politică de confidențialitate explicăm regulile aplicate la nivelul SJUB în legătură cu protecția datelor și, totodată, informăm următoarele categorii de persoane despre prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora:

 • utilizatori ai website-ului www.sjubc.ro/ (denumiți în continuare ”utilizatori”);
 • pacienți și reprezentanți/aparținători ai acestora (denumiți în continuare ”pacienți și aparținători”);
 • persoane fizice care colaborează cu/oferă servicii SJUB precum și persoane fizice ale căror date personale sunt furnizate de către orice persoane juridice sau autorități ce colaborează cu SJUB (denumiți în continuare ”parteneri”);
 • persoane care se adresează SJUB cu orice fel de cereri sau petiții, inclusiv în virtutea colaborării cu alte instituțiile și autorități ale statului, precum şi persoane participante la o procedură de rezolvare a unei dispute în care SJUB este parte (”petenţi”);

Așadar, această politică de confidențialitate se adresează celor patru categorii de persoane menționate mai sus, respectiv utilizatori, pacienți şi aparţinători, parteneri şi petenţi, denumite în continuare în mod colectiv ”persoane vizate”.

 •  Categoriile de date personale

Datele personale sunt prelucrate de fiecare dată când accesați website-ul SJUB, folosiți serviciile noastre medicale sau furnizați ori contribuiți la prestarea unor servicii contractate de SJUB. În acest context, sunt prelucrate următoarele categorii de date:

 • date de identificare și contact, precum nume, telefon, e-mail, adresă; aceste date pot fi colectate de la oricare din persoanele vizate menţionate la punctul anterior;
 • date de sănătate și istoric medical; ca regulă, aceste date se colectează de la pacienți;
 • adresă IP și date de tip cookies; aceste date se colectează de la utilizatori;
 • în ceea ce privește contractele încheiate cu persoane fizice, prelucrăm date despre tranzacții sau debite, despre plăți/date financiare (de exemplu, date despre cardul de credit) și date din contract pentru întocmirea contabilității; aceste date pot fi colectate de la pacienţi şi aparţinători sau de la parteneri.
 • în ceea ce privește contractele încheiate cu partenerii, prelucrăm date personale ale reprezentanților, agenților de vânzări și ale persoanelor de contact care acționează în numele și/sau pe seama partenerilor;
 • date personale prelucrate pentru a răspundere la solicitări sau petiții, formulate personal ori adresate în numele unei instituții, autorităţi sau a unui agent economic; aceste date sunt colectate de la persoane vizate încadrate în categoria petenţilor;
 • date personale prelucrate în vederea soluționării disputelor, de executare a obligațiilor contractuale și pentru a stabili, exercita și apăra drepturile prevăzute de lege în favoarea SJUB; aceste date sunt colectate de la persoane vizate din categoria petenţilor
 • date video prelucrate prin intermediul sistemului de supraveghere video; aceste date pot fi colectate de la oricare din persoanele vizate menţionate la punctul anterior.
 • Obiectivele prelucrării și temeiul legal

Datele cu caracter personal enumerate la punctul anterior sunt folosite numai atunci când există un scop și un temei legal de prelucrare a acestora. SJUB, împreună cu furnizorii de servicii selectați, prelucrează date cu caracter personal în vederea îndeplinirii următoarelor scopuri:

 • pentru derularea activităților de exercitarea a actului medical, asigurarea sănătății publice, primirea urgențelor, protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate, tratarea pacienților în ambulatoriu, efectuarea analizelor de laborator, efectuarea de investigații de radiologie și imagistică medicală, realizarea de statistici și raportări;
 • pentru oferirea de servicii medicale contra-cost;
 • pentru contractarea de servicii și aprovizionarea cu bunuri sau medicamente necesare funcționării SJUB;
 • pentru informarea prin intermediul website-ului despre serviciile medicale oferite precum și publicarea unor anunțuri ori aducerea la îndeplinire a unor obligații legale;
 • pentru a acționa în situații de urgență; 
 • pentru asigurarea și revendicarea drepturilor SJUB în fața autorităților competente.

Precizăm că noţiunea de temei legal de prelucrare include, dar nu se limitează la, consimțămâtul/acordul dumneavoastră exprimat în sensul de a permite prelucrarea datelor; având în vedere că unele prelucrări sunt impuse de lege sau de existenţa unui contract încheiat cu persoana vizată, acestea nu pot face obiectul acordului persoanei vizate. Obiectivele enumerate mai sus se întemeiază pe următoarele temeiuri legale de prelucrare a datelor:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care revine SJUB;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care SJUB este învestit.
 • Obligativitatea prelucrării datelor și consecințele unui refuz

De regulă, prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate de SJUB cu ocazia oferirii de servicii medicale sau încheierii unor contracte cu partenerii este obligatorie. Furnizarea datelor este opțională doar situația în care datele sunt prelucrate pe baza de consimțământ.

 • Transferul de date

Datele cu caracter personal pot fi transmise Ministerului Sănătății și/sau instituțiilor cu personalitate juridică din subordinea acestuia. Astfel de destinatari pot fi, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică, Institutul de Medicină Legală, Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul pentru Situații de Urgență, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, organelor judiciare sau altor autorități publice și de control.

De asemenea, am externalizat anumite servicii către parteneri pentru îndeplinirea unor sarcini ce țin de arhivarea documentelor, furnizarea de servicii software, găzduirea website-ului și a adreselor de e-mail sau operarea și întreținerea sistemului de supraveghere video, astfel că anumite date sunt transmise acestor prestatori de servicii. Am selectat cu grijă acești parteneri și îi evaluăm periodic pentru a ne asigura de gestionarea și protecția eficientă a datelor prelucrate de aceștia.

Nu în ultimul rând, facem precizarea că nu transferăm date cu caracter personal către destinatari din afara Spațiului Economic European.

 • Perioada de retenție a datelor personale

Folosim datele cu caracter personal în măsura în care este necesar pentru a ne îndeplini obiectivele menționate mai sus. Dimpotrivă, dacă păstrarea acestora nu mai este necesară (i) în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) pentru a respecta obligațiile legale (cum ar fi obligațiile de păstrare în temeiul legilor fiscale, contabile sau de arhivare), sau (iii) în scopul desfășurării relației contractuale și după finalizarea acesteia în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile în domeniu, atunci procedăm la ștergerea datelor personale.

 • Drepturile persoanei vizate de prelucrare

Precizăm că ne puteți contacta pentru orice întrebări, comentarii sau plângeri privind prelucrarea datelor dumneavoastră precum și pentru exercitarea oricăruia din drepturile prevăzute de lege, iar noi (SJUB) ne angajăm să depunem efortul necesar pentru a rezolva și soluționa orice solicitare sau reclamație pe care o aduceți în atenția noastră. În acest sens, vă rugăm să folosiți datele de contact ale SJUB indicate în Secțiunea 1 – Identitatea și datele de contact ale Operatorului

Cu ocazia formulării unei solicitări, să vă asigurați că ne furnizați suficiente informații despre identitatea dumneavoastră și despre dreptul a cărui aplicare o solicitați prin cerere, în așa fel încât să putem furniza un răspuns cât mai prompt și mai complet. Nu în ultimul rând, precizăm că drepturile enumerate mai jos nu au caracter absolut și sunt aplicabile în funcție de circumstanțele concrete ale prelucrării.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, persoana vizată are următoarele drepturi:

 • de acces la date: presupune primirea unei confirmări dacă datele personale sunt sau nu prelucrate, iar în caz afirmativ transmiterea unei comunicări despre ce date sunt prelucrate;
 • de corectare a datelor personale inexacte și ștergerea datelor personale: presupune posibilitatea de a obține rectificarea datelor cu caracter personal incorecte și, acolo unde este cazul, de a le completa, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare; totodată, legislația permite după caz și ștergerea datelor cu caracter personal;
 • de restricționare a prelucrării datelor: tot în condițiile prevăzute de lege, persoanele vizate pot obține restricționarea prelucrării datelor;
 • de opoziţie privind prelucrarea datelor: înseamnă că, în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul îndeplinirii unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care SJUB este învestit;
 • de retragere a acordului/consimțământului: atunci când persoana vizată a consimțit la prelucrarea datelor, aceasta are dreptul de a retrage în orice moment acordul, cu efect imediat; cu toate acestea, prelucrarea datelor efectuată înainte de retragerea acordului rămâne valabilă;
 • de portarea/transfer al datelor: înseamnă că persoana vizată are dreptul de a primi datele, pe care le-a furnizat către SJUB, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea SJUB, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • de a depune plângere la autoritatea de supraveghere: implică posibilitatea de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Mai multe informații privind exercitarea drepturilor indicate mai sus sunt disponibile pe website-ul Comisiei Europene în secțiunea Drepturi pentru cetățeni.