Relatiile Spitalului Judetean de Urgenta Bacau cu presa, cu reprezentantii mass-media, se desfasoara prin intermediul purtatorului de cuvant al spitalului .

Purtatorul de cuvant al spitalului va informa reprezentantii mass-media asupra activitatii  Spitalului Judetean de Urgenta Bacau prin organizarea de conferinte de presa, emiterea de comunicate de presa, acordarea de interviuri si publicarea de articole de presa .

Conferintele de presa se organizeaza in functie de evenimente, de cererea presei si interesele spitalului.

Dr. Aurelia Țaga, Director Medical – Telefon 0786 8247 43

As. Elena Liliana Ciupală, Director de Îngrijiri- Telefon 0785 66 90 59

Email: relatiipresa@spitaluljudeteanbacau.ro

Interviurile se dau numai de cätre persoanele desemnate de conducerea spitalului, intr-un cadru organizat, la sediul spitalului sau in birouri speciale ale presei;
Salariatii care dau declaratii presei in numele unitatii fara a fi mandatati de conducere in acest sens isi asuma intreaga responsabilitate cu privire la aceste declaratii si vor suporta in intregime ;
Accesul in incinta spitalului este permis numai reprezentantilor mass-media acreditati si numai cu acordul managerului si cu acceptul purtätorului de cuvânt, care vor nominaliza in mod explicit locurile in care se poate filma sau persoanele carora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacientilor. In acest scop, anterior, reprezentantii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale in vederea obtinerii acordului de principiu ;
Deplasarea reprezentantilor mass-media in incinta spitalului se va face numai cu ecuson si halat corespunzator, în prezenta purtätorului de cuvânt al spitalului ;
Este interzis cu desavarsire accesul reprezentantilor mass-media in în zonele: ATI, bloc operator, sterilizare centralizatä, laboratoare, depozite de de§euri medicale periculoase, statie de oxigen, compartiment transplant medular. Aceste zone se vor marca cu indicatoare care interzic accesul publicului ;
Purtätorul de cuvânt desemnat va prezenta anual, managerului raportul scris al activitätilor desfäsurate.

Delegatii mass-media au obligatia de a se prezenta la biroul responsabilului cu
relatiile cu mass media pentru identificare. Identificarea se realizeazä prin cartea de identitate a reprezentantilor mass-media, ordinul de serviciu /legitimatia de serviciu.

Personalul spitalului are obligatia sa anunte RMM (purtätorul de cuvânt) de prezenta reprezentantilor mass-media pe teritoriul spitalului. Nu va permite intrarea acestora in cadrul spitalului pânä când nu vor fi însotiti de cätre RMM.

Acordarea interviurilor în cadrul Spitalului

Interviurile în cadrul spitalului vor fi acordate numai de cätre manager, RMM (purtätor de cuvânt) sau altä persoanä împuternicitä de conducerea spitalului cu respectarea urmätoarelor reguli:
• Privind drepturile copilului , nu vor fi divulgate informatii cu privire la copii sub 16 ani aflati sub tratament decât cu acordul în scris al apartinätorilor (rude de gr.l). Informatiile puse la dispozitia mass-media în cadrul interviului vor tine cont de dreptul la protejarea imaginii publice a vietii intime, private familiale ale copilului în cauzä;
Nu vor fi fäcute publice informatii cu privire la indicii care ar putea duce la identificarea copilului în vârstä de pânä la 18 ani în situatia în care acesta a fost victima unui abuz sexual, abuz fizic sau psihic, sau a fost acuzat de comiterea unor infractiuni sau martor la savarsirea acestora. Informatii cu privire la identitatea copilului sau starea lui de sänätate vor fi fäcute publice numai cu acordul scris al pärintilor, al persoanei în grija cäreia se aflä copilul sau a unui reprezentant legal ;
Nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnicä, nationalitatea, rasa sau religia copilului precum si un eventual handicap al acestuia ;
• Privind demnitatea umana si drepturile pacientilor declaratiile referitoare la o personä se vor face respectând drepturile si libertätile fundamentale ale omului, dreptul la viatä privatä si dreptul de a se respecta imaginea proprie.
Informatiile cu privire la o persoanä retinutä pentru cercetäri, arestate sau aflate în detentie se vor pune la dispozitia mass-media numai cu acordul scris al persoanei ;
Nu va fi dezväluitä în nici un fel identitatea unei persoane victimä a unei infractiuni privitoare la viata sexualä cu exceptia cazului în care persoana a dat acord scris ;
Nu se vor face referiri discriminatorii la originea etnicä, nationalitatea, rasa sau religia unei persoane precum si un eventual handicap al acesteia ;
Informatii cu privire la persoane aflate sub tratament, date cu caracter personal privind starea de sänätate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstance în legäturä cu boala ii cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul unei autopsii se vor pune la dispozitia reprezentantilor mass-media numai cu acordul persoanei, sau în cazul unui persoane färä discernämânt ori decedatä, cu acordul familiei sau apartinätorilor.

RMM (purtätorul de cuvânt) va însoti reprezentantii mass-media în cazul în care acestia doresc intervievarea unui pacient, dar va permite acest lucru numai dupä ce pacientul va da acordul în scris cu privire la intervievarea sa.
Acordurile în scris care privesc oferirea informatiilor cu privire la starea de sänätate, medicamentatie, tratament, conditie fizicä, etc, ale pacientilor sau cu privire la luarea unor interviuri sub formä de înregistrare audio/video sau fotografierea acestora, se vor da pe formular "Acord în scris al pacientului".

RMM va avea grijä ca deplasarea reprezentantilor mass-media în incinta spitalului sä se facä numai cu ecuson si halat corespunzator. RMM va interzice cu desavârsire accesul reprezentantilor mass-media în compartimentele de A.T.I. celelalte zone interzise publicului.